پست های ارسال شده در تیر سال 1392

اکتشاف و نقشه برداری غار "که وره پیره ژن"

انجمن غارنوردان و غارشناسان شعبه کردستان انجمن غارنوردان و غارشناسان ایران شعبه استان کردستان،   را به مناسبت پنجمین سالگرد جان باختن زنده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

بازدیدی از غار سراب توسط تعدادی از غارنوردان گروه کوهنوردی و غارشناسی آرش سنندج

گزارش برنامه غار «سراب» زمان :1392/4/21 مکان : همدان – جاده غار علی صدر- روستای سراب – غار سراب نفرات تیم از گروه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

شناسایی و پیمایش غار خفاش

استان کردستان ،شهرستان بیجار ، میدان فاضل، آبادی قامشلو زمان اجرای برنامه :دوشنبه  03/04/1392 نفرات شرکت کننده : آقای داوود مفاخری آقای بهروز بهرامی آقای مجتبی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید

تبریک به غارنوردان عزیز در کنفرانس غارشناسی بین المللی برنو

غارنوردان ایرانی در کنفرانس غارشناسی بین المللی برنو برای ارائه مقاله (لیلا کریمی، سارا عدالتیان، سعید هاشمی نژاد، قاسم قادری) با عرض ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 91 بازدید

پیمایش غار سه مه نگان توسط گروه کوهنوردی قندیل سنندج

  تاریخچه و وجه تسمیه اثر: درمجموعتعدادهیجدهقطعهسفالازسطحتپهجمعآوریشدکهمشخصاتآنهابهشرحزیراست: .1ایندستهازسفالهادارایمغزخمیرهبهرنگنارنجی،سیاه،قرمزوخاکستریمیباشد،بامادهچسبانندهگیاهیاست. قطعاتدارایپوششگلیغلیظاند. سفالهابهدوشیوهچرخسازودستسازساختهشدهاست.فرایندپختدربرخیقطعاتکاملودربرخینیزناکافیاست.تمامیقطعاتسادهوفاقدعناصرتزئینیاست.   2. سفالهادارایمغزخمیرهبهرنگنارنجی،قرمزوخاکستریبامادهایچسپانندهایگیاهی،دارایپوششگلیغلیظازنوعدوبلاسلیپاست. پوششزیریننخودیوپوششسطحیبهرنگقهوهایاست. فرایندپختدرایندستهازسفالهابهصورتناکافیاست.   3. سفالهادارایمغزخمیرهبهرنگنارنجی،قرمزوبامادهایچسپانندهایکانی،دارایپوششگلیغلیظبهرنگنخودیاست. سفالهابهشیوهچرخسازساختهشدهاست. فرایندپختبطورکاملصورتگرفتهاست.فرمرایجظروفعبارتندازکاسههاوظروفیبابدنهعمودی،ظروفبابدنهمحدبولبههاینازکوبهبیرونبرگشته. سفالدستسازبامادهچسبانندهکانیوکاه،دارایپوششگلیغلیظقرمزرنگمعرففرهنگ،(Red Slime ) سفالگریرایجدردورهمسوسنگقدیمومیانیمیباشد. در خرداد ماه سال 92 ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 66 بازدید