غارنوردی استان کردستان

غارها میراث گران بهاء هستند که از گذشتگان به ارث رسیده اند و بدون تخریب باید تقدیم ایندگان کنیم

پیشگامان غار جهانی پراو دهه (1350)
بدون تعارف پیشگامان واقعی غار پراو به معنای اخص کلمه انگلیسی ها بودند که توانستند در شهریورماه سال 1350 (1971 میلادی )به کشف غار پراو تا عمق 751 متری به سرپرستی جان میدلتون نائل آیند . اما به تصور آن که ادامه عملیات اکتشاف نیازمند وسایل و تجهیزات بیشتری از جمله ؛ لباس غواصی است به سال بعد یعنی 1351 موکول گردید . اهمیت این اکتشاف تا حدی بود که انجمن غارشناسی بریتانیا سال 1972 را سال غار پراو نامید و شعار آن را بالای فرم های اداری خود به چاپ رسانید ، اما در سال 1351 انجمن غارشناسان بریتانیا مسئولیت سرپرستی تیم را به نام دیوید جادسون صادر نمود که در همان ایام این تغییر سرپرستی
سر و صدایی نیز به همراه داشت .لذاطبق اطلاعات به دست آمده گفته شده که جان میدلتون پس از موفقیت و بازگشت از غار پراو مدارک و اطلاعاتی برخلاف قوانین استعماری انگلستان در اختیار مقامات ایرانی قرار داده که این امر موجب برکناری وی از سرپرستی تیم سال 1972 میلادی گردید .

منبع:http://hadimirzapoor.blogfa.com